شركت های سرمایه گذاری

 

شركت های سرمایه گذاری مؤسساتی هستند كه از طریق فروش سهم و برخی موارد ، اوراق قرضه ، منابع مالی پس انداز كنندگان و افراد را جمع آوری كرده ، و آنها را در سهام و اوراق قرضه سایر شركت ها سرمایه گذاری می كنند. اهمیت این مؤسسات در این است كه افراد ، با پس انداز اندك خود ، شاید به راحتی نتوانند در اواق بهادار مورد نظر خود سرمایه گذاری كنند اما این قبیل شركت ها ، با یك كاسه كردن وجوه ، آنها را در اوراق بهادار متنوع سرمایه گذاری و معمولاً بازده ای بیشتر از این مجموعه عاید می كنند.


شرکتهای سرمایه گذاری خدمات متنوعی انجام می دهند كه موارد زیر از اهم آنهاست:

  • اداره حسابهای مختلف سرمایه گذاران، سرمایه گذاری مجدد سودهای سهام آنان.
  • سرمایه گذاری وجوه جزء جمع آوری شده در اوراق بهادار متنوع و ایجاد مجموعه سرمایه گذاری كارا (پورتفوی)
  • بررسی و کنترل مستمر سرمایه گذاری ها برای حفظ شرایط ارائه شده هر یک (بطور مثال حداقل بازده لازم ، حداكثر ریسك قابل قبول و ...).
  • ارزیابی مستمر اوراق بهادار برای انتخاب اوراق بهادار دارای بازده بالقوه بالا.

با توجه به مقیاس عمل گسترده، معمولا هزینه سرمایه گذاری برای این شرکتها حداقل می شود.

بازگشت