صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

 

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی و کلیة اوراق بهاداری است که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است و به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران است.

بازگشت