بازار دوم

 

شرایط خاص پذیرش سهام عادی در بازار دوم

ماده 11-  متقاضی پذیرش سهام عادی در بازار دوم به استثنای موارد زیر، تابع شرایط خاص پذیرش در تابلوی اصلی بازار اول و مفاد این دستورالعمل است:

  1. سهامی عام بوده و سرمایه ثبت شدۀ آن از سی میلیارد ریال کمتر نباشد.
  2. درصد سهام شناور و تعداد سهامداران آن به ترتیب کمتر از 10 درصد سرمایۀ ثبت شده و 250 نفر نباشد.
  3.  بر اساس آخرین صورت‌های مالی سالانۀ حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها، حداقل 15 درصد باشد.
  4. در یک دوره مالی منتهی به پذیرش، سودآور بوده و همچنین چشم‌انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.
  5. حداقل دارای یک بازارگردان باشد.

تبصره: حداکثر مدت حضور اوراق بهادار پس از پذیرش در این بازار براي شركت‌هاي بيش از 100 ميليارد ريال سه سال می‌باشد.

بازگشت