بازار اول تابلوی اصلی

 

شرایط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوی اصلی بازار اول

ماده 6- متقاضي پذيرش سهام عادي در تابلوی اصلی بازار اول، بايد داراي شرايط زير باشد:

-1 سهامي عام بوده و سرمايه ثبت شده آن از دویست ميليارد ريال كمتر نباشد.

2-تمام سرمایه آن منقسم به سهام عادی بوده و امتیاز خاصی برای بعضی سهام‌داران در نظر گرفته نشده باشد.

تبصره: سهام شرکت‌هایی که بخشی از سهام آنها دارای شرایط ویژه باشد، در صورت تأیید هیئت پذیرش، با رعایت مقررات مربوطه قابل پذیرش خواهد بود.

-3 حداقل 20 درصد از سهام ثبت‌شدۀ آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل هزار نفر باشد.

تبصره: هر یک از موارد زير در صورتی که مجموعاً بیشتر یا مساوی 5 درصد کل سهام شرکت باشد، جزء سهام شناور تلقی نمی‌گردد:

الف- سهام نگه‌داری شده توسط هر یک از سهام‌‌داران،

ب- سهام متعلق به سهام‌داران خانوادگی (اقوام نسبی درجه اول از طبقات اول و دوم)،

ج- سهام متعلق به اشخاص حقوقی هم‌گروه با مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم،

-4 حداقل بايد سه سال سابقۀ فعاليت در صنعت مربوط داشته و طی این مدت موضوع فعالیت آن تغییر نکرده باشد. همچنين از مدت مأموريت حداقل دو نفر از مديران فعلي آن، حداقل شش ماه سپري شده باشد.

تبصره: هیئت پذيرش مي‌تواند سوابق قبلي فعاليت متقاضياني را كه در اثر ادغام يا تغيير ساختار تشكيل ‌شده‌اند، مشروط بر آن‌كه منطبق با فعاليت فعلي آنها باشد به عنوان سابقه فعاليت بپذيرد. در هر صورت متقاضی باید دارای حداقل یک‌سال سابقۀ فعالیت با ساختار فعلی‌ باشد.

-5 در سه دورۀ مالي متوالی منتهی به پذیرش که حداقل دو دورۀ آن سال مالی کامل باشد، سودآور بوده و همچنين چشم‌انداز روشني از تداوم سودآوری و فعاليت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.

6-زیان انباشته نداشته باشد.

7-براساس آخرین صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به كل دارايي‌ها، حداقل 30 درصد باشد. در مورد متقاضياني كه مشمول مادۀ 8 اين دستورالعمل هستند، نسبت يادشده بر مبناي ضوابط ناظر بر متقاضي، تعيين مي‌شود.

-8 اساسنامه متقاضی باید منطبق با اساسنامه نمونه مصوب هیئت مدیره سازمان و الزامات و شرايط تعيين‌شده توسط سازمان و سایر مراجع ذی‌صلاح، تدوين شده باشد.

9-سود عملیاتی شرکت در دو دورۀ مالی منتهی به پذیرش از کیفیت بالایی برخوردار بوده و مجموع جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی آن طی این دوره‌ها مثبت باشد.

-10 گزارش حسابرس در مورد صورت‌هاي مالي دو دورۀ مالی منتهی به پذیرش، عدم اظهارنظر يا اظهارنظر مردود نباشد. در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهاي شرط ناشي از عدم انجام تعديلات قابل توجه در درآمدها، هزینه‌ها، سود، زيان، بدهي‌ها و تعهدات متقاضي نباشد.

-11 دعاوي حقوقی له یا علیه شرکت، داراي اثر با اهميت بر صورت‌هاي مالي، وجود نداشته باشد.

12-به تأیید حسابرس، از سیستم اطلاعات حسابداري (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیرش در بورس (از جمله توانایی تهیه و افشای اطلاعات مالی به موقع و قابل اتکاء) برخوردار باشد.

ماده 7-  اعضاي هيئت ‌مديره و مديرعامل مديران متقاضي داراي سابقۀ محكوميت قطعی کیفری یا تخلفاتی مؤثر طبق قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار یا سوء شهرت حرفه‌ای نباشند.

ماده 8- چنانچه تأسيس و فعاليت متقاضي مشمول رعايت ضوابط خاص يا اخذ مجوزهاي قانوني باشد، متقاضي موظف است علاوه بر رعایت مفاد اين دستورالعمل، موارد يادشده را نیز رعايت نماید.

ماده 9- هرگونه انتقال، به استثنای انتقالات قهری، نسبت به بیش از 50 درصد سهام متعلق به سهامداران عمده، قبل از پایان سال دوم پذیرش منوط به اظهارنظر کتبی بورس و موافقت هیئت پذیرش خواهد بود.

بازگشت