بورس اوراق بهادار تهران

 

 بر پايه قانون بازار اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران نيز از سازمان عمومي غير انتفاعي به شركت سهامي عام انتفاعي تبديل شد و عمليات اجرايي را بر عهده گرفت. تشکیل، سازماندهی و ادارة بورس اوراق بهادار؛  پذیرش اوراق بهادار؛ وضع و اجرای ضوابط حرفه‌ای و انضباطی برای اعضاء، تعیین وظایف و مسئولیت‌های اعضاء و نظارت برفعالیت آنها؛ نظارت بر حسن انجام معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده؛ تهیه، جمع‌آوری، پردازش و انتشار اطلاعات؛ و نظارت بر فعالیت ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده از مهمترین وظایف مربوط به آن است. اداره بورس اوراق بهادار تهران بر عهده هيئت مديره است كه از هفت عضو تشكيل مي شود. اعضاي هيئت مديره منتخب مجمع عمومي هستند و براي دوسال انتخاب مي‌شوند.

 اداره امور اجرايي شركت هم به عهده مديرعامل شركت است كه توسط هيئت مديره انتخاب مي شود.

 

براساس ماده 4 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 01/10/1386 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران داراي دو بازار اول و دوم مي‌باشد كه بازار اول از دو تابلوي اصلي و فرعي تشكيل شده است. مطابق بخش  "هـ " دستورالعمل پذيرش شركت بورس موظف است ناشران پذيرفته شده را تا پايان ارديبهشت هر سال در اين بازارها و تابلوها طبقه‌بندي مجدد كند. اين طبقه‌بندي در چارچوب ضوابط و معيارهاي بيان شده در دستورالعمل پذيرش و نيز مصوبات كارگروه طبقه‌بندي شركت‌ها (بر مبناي پيشنهادات هيئت پذيرش يا نماينده سازمان بورس) صورت مي‌گيرد.

هدف از طبقه بندی شرکتها دادن علامت به سرمایه گذاران در خصوص ریسکهای مختلف شرکت است. بر اساس دستورالعمل پذیرش، این ریسکها در 4 دسته ریسک ورشکستگی، ریسک اندازه شرکت، ریسک نقدشوندگی و ریسک اطلاع رسانی تقسیم میشود.

معیارهای مرتبط با ریسک  ورشکستگی شامل زیان انباشته، آخرین پیش بینی سود حسابرسی شده و سود خالص محقق شده در سال مالی گذشته است.معیارهای مرتبط با ریسک نقدشوندگی نیز شامل درصد سهام شناور آزاد شرکت، درصد تعداد روزهای معاملاتی به کل روزهای شرکت و حجم سهام معامله شده به کل سهام منتشره شرکت است.

امتیاز اطلاع رسانی محاسبه شده بر اساس دستورالعمل افشای اطلاعات نیز مبنای اندازه گیری ریسک اطلاع رسانی است.

همانگونه که مشخص است، همه این ریسکها میتواند سرمایه گذاری را با مخاطراتی مواجه سازد که از این رو مدیریت امور ناشران ضمن طبقه بندی آنها در تابلوها و بازارهای مختلف اطلاع رسانی آنها را برعهده دارد.

معيارهاي مطرح در دستورالعمل پذيرش به صورت معيارهاي عمومي و معيارهاي اختصاصي هر يك از بازارها و تابلوها قابل تفكيك است. معيارهاي عمومي، معيارهاي اوليه و مشترك ميان تمام تابلوها و بازارهاست.

 

بازگشت